Czy osoba niepracująca ma szansę na pożyczkę?

Osoby bezrobotne to ta grupa społeczna, która ma prawdopodobnie największe problemy z uzyskaniem jakiegokolwiek kredytu czy pożyczki w instytucjach finansowych na rynku komercyjnym. Jednak dzięki Unii Europejskiej osoba pozostająca bez pracy może teraz uzyskać preferencyjną dotację zwrotną na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie na starcie

Unia Europejska w ramach pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych oferuje wsparcie finansowe zakładanym przez nie przedsiębiorstwom. Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej to niskooprocentowany produkt finansowy przyznawany przede wszystkim osobom bezrobotnym, ale również poszukującym pracy opiekunom osób niepełnosprawnych oraz ludziom młodym. Pożyczki dla osób niepracujących są oferowane w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”.

Pożyczka dla osób niepracujących

Bezrobotni to dość duża grupa społeczna obejmująca nie tylko osoby bierne zawodowo oraz długotrwale bezrobotne, ale również osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy. Pożyczkę dla osoby niepracującej na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać, m.in.:

  • absolwent szkoły lub uczelni wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) poszukujący pracy w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia nauki lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • student ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich,
  • opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyjątkiem opiekunów osoby niepełnosprawnej, którzy pobierają świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy,
  • osoby odchodzące z rolnictwa,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  • imigranci oraz reemigranci.
pożyczki unijne

Pożyczki dla osób niepracujących są udzielane tym wnioskodawcom, którzy:

  • nie są zatrudnieni oraz nie wykonują żadnej pracy zarobkowej,
  • nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku pożyczkowego,
  • nie były karane w okresie ostatnich 2 lat przed datą złożenia wniosku o pożyczkę za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Pożyczka dla osoby niepracującej na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznana w kwocie nie większej niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczki unijne udzielane są na bardzo preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem o wiele niższym w przypadku standardowych kredytów bankowych.