Niezbędne dokumenty do założenia browaru

Założenie browaru wiąże się z szeregiem ważnych formalności do załatwienia. Swoje przedsiębiorcze działania należy rozpocząć od zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego. Jest to dokument, który jest swoistą przepustką do prowadzenia składu podatkowego.

Własny browar koszt i inne formalności

Zgłoszenie należy złożyć do odpowiedniego organu, którym jest Naczelnik UC właściwego dla siedziby browaru. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie formularzu AKC-R. Oprócz tego odpowiednim organom należy przedłożyć dokumenty potwierdzające nadanie NIP i Regon. Opłata skarbowa świadcząca o potwierdzeniu rejestracji wynosi około 170 złotych i powinna być niezwłocznie wpłacona na konto wyznaczonego Urzędu Miasta.

Następnie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Cena browar we własnym zakresie

W żadnym wypadku nie można także zapomnieć o szczegółowym planie składu podatkowego z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, w przypadku wyrobów energetycznych i gazu. Na 14 dni przed rozpoczęciem działalności browaru należy przesłać Naczelnikowi UC zgłoszenie rozpoczęcia czynności dotyczące założenia browaru.

Co więcej należy dołączyć do całego stosu dokumentów jeszcze szkice sytuacyjne, opis procesu, dowody legalizacji urządzeń i przyrządów pomiarowych z ważnością oraz kopie koncesji i pozwoleń.

W późniejszym czasie trzeba osobiście sporządzić wykaz pracowników z zadaniami, opis pomieszczeń z wykazem urządzeń oraz najważniejszy dokument jakim jest niewątpliwe instrukcja obiegu dokumentów. Naczelnik UC jest zobowiązany do sprawdzenia naszego składu podatkowego. Własny browar wymaga własnego wkładu finansowego, a koszty niestety wciąż rosną.

Dodaj komentarz