Polska zaostrza prawo wobec kierowców popełniających najcięższe przestępstwa na drodze

Spowodowanie wypadku w ruchu lądowym wiąże się zazwyczaj z poważnymi i dotkliwymi dla sprawcy zdarzenia konsekwencjami. Spowodowanie wypadku, w którym jest ofiara śmiertelna może skutkować dla sprawcy zdarzenia karą pozbawienia wolności nawet do 12 lat. W 2017 roku nastąpiło zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym.

Wykroczenie a przestępstwo

Zdecydowana większość zdarzeń mających miejsce na drodze to niegroźne stłuczki, które w myśl przepisów obowiązującego prawa stanowią jedynie wykroczenie i podlegają karze mandatowej lub wyrokowi nakazowemu. Sytuacja ma się zgoła inaczej, jeżeli w wyniku wypadku osoba biorąca udział w zdarzeniu doznała uszczerbku na zdrowiu przez czas dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku mamy już do czynienia z przestępstwem.

Większe kary dla pijanych zabójców

Zgodnie z wcześniejszymi i późniejszymi nowelizacjami prawa karnego https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-karne-materialne-czesc-ogolna-i-szczegolna,490903.html kierowca, który będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających spowodował wypadek ze sutkiem śmiertelnym lub miało miejsce ciężkie uszkodzenie ciała, ma trafić do więzienia na minimum 2 lata. Dotychczas kara za to przestępstwo wynosiła co najmniej 9 miesięcy pozbawienia wolności. Co ważne, kara w takim przypadku nie będzie mogła zostać zawieszona.

Uciekasz, idziesz „siedzieć”

Duże zmiany nastąpiły w sprawie kierowców świadomie uciekających przed pościgiem policyjnym. Dotychczas było to wykroczeniem, za które groziła jedynie grzywna i kara do 30 dni aresztu. Po nowelizacji kodeksu karnego czyn ten będzie już przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd będzie również orzekał wobec osoby oskarżonej o taki czyn zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Łamanie postanowień sądu

Nowe prawo będzie również surowiej karać kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne pomimo zakazu sądowego. Dotychczasowa kara za ten czyn to kara pozbawienia wolności do 3 lat. Po zmianach kara ma wynosić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo wszelkie wykroczenia komunikacyjne maja ulegać przedawnieniu po upływie trzech lat od chwili popełnienia czynu, czyli o rok dłużej niż dotychczas.

Zaostrzenie przepisów karnych odnośnie wykroczeń i przestępstw komunikacyjnych ma przede wszystkim na celu poprawienie bezpieczeństwa na polskich drogach. Dotychczasowa praktyka pokazywała, że w przypadku zdarzeń drogowych najczęściej zapadały wyroki w zawieszeniu, co nie wpływało odstraszająco na kierowców. Bezwzględna kara pozbawienia wolności dotyczyła jedynie wypadków, w których były ofiary śmiertelne oraz sprawca zdarzenia był w stanie nietrzeźwym. Teraz ma się to zmienić.

Dodaj komentarz